کنترل و نظارت بر درج قیمت واحدهای تولیدی و بازرگانی