اعزام هیات تجاری به نمایشگاه روشنایی و نمایشگاه محیط زیست و تکنولوژی های نوین ساختمان