اعزام هیات تجاری به دو نمایشگاه الکترونیک و بزرگترین نمایشگاه موبایل دنیا در هنگ کنگ