مجامع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در نوبت اول