مجمع عمومی موسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ویتنام