مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و فرانسه