دستور العمل ابلاغ شده توسط وزارت کشاورزی و جنگلداری جمهوری ترکیه