اطلاع رسانی درخصوص همکاری با شرکت بلاروسی Market APC