اطلاع رسانی در خصوص طرح تنظیم بازار ایام پایانی سال جاری