گزارش کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری با عنوان"نقد و بررسی پیش نویس لایحه شفافیت ( بخش اول)"