اطلاع رسانی در خصوص ابطال تصویب نامه هیات محترم وزیران