برگزاری سمیناری با حضور هیأتی از کشور کره جنوبی در اتاق بازرگانی ایران