اعزام هیات تجاری بازاریابی توسط اتاق بازرگانی اراک به ازبکستان