مجمع نوبت دوم عمومی عادی به طورفوق العاده ومجمع فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی ایران و پاکستان