کنفرانس بین المللی فرصت های سرمایه گذاری ایران مورخ 7 و 8 بهمن 97 در محل دائمی نمایشگاههای تهران