مجمع عمومی اتاق مشترک ایران و بلژیک مورخ 97/11/14 در اتاق ایران