ابلاغیه وزارت صمت مبنی بر اصلاحیه مصوبه طرح توسعه و تسهیل سرمایه گذاری توسعه ای در مناطق غرب و شرق کشور