پرداخت تسهیلات به فعالیت‌ها و واحدهای کسب و کارهای بیشتر آسیب دیده از ویروس کرونا حوزه گردشگری بر اساس شیوه بنگاه محوری