نمایشگاه بین المللی واردات چین مورخ 15 الی 20 آبان 99