برگزاری "وبینار کارآفرینی و مهارت های کسب و کار آشنایی با الگوی استارتاپ برای برون رفت از رکود ناشی از تحریم ها و بحران کرونا" زمان چهارشنبه 18 تیر 1399 ساعت 10