فراخوان مجمع عمومی مؤسس اتاق مشترک بازرگانی ایران و لهستان