اولین نمایشگاه عرضه میوه تازه در دهلی نو مورخ 17 الی 18 خرداد