کارگاه آموزشی زبان مشترک در کسب و کار الکترونیکی مورخ 97/10/30