خدمات بانک توسعه صادرات ایران در خصوص انعقاد قرار داد با بانک های خارجی