گام بندی ورود اتاقها به زیست بوم کارآفرینی و لزوم حمایت بخش خصوصی از کارآفرینی