هفدهمین نمایشگاه بین المللی شیوه های مدرن جهانی برای نگهداری از منسوجات