برگزاري دوره آموزشي تأمين مالي و ارائه خدمات مالي در تشكل هاي اقتصادي "ويژه هئيت مديره تشكل هاي اتاق بازرگاني گيلان"

 دوره آموزشي تأمين مالي و ارائه خدمات مالي در تشكل هاي اقتصادي "ويژه هئيت مديره تشكل هاي اتاق بازرگاني گيلان" برگزار گردید.