برگزاری نشست دو جانبه خریداران- فروشندگان محصولات نساجی در هند