پذیرش بازرگانان خارجی در نمایشگاه فرش دستباف تهران شهریور 97