کارگاه آموزشی مدیریت ریسک مالی و سرمایه گذاری کیش( 19 الی 21 اردیبهشت 1397)