برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی

برگزاری دوره آموزشی زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی _ اردیبهشت ماه 97
"ظرفیت محدود"