سمینار تخصصی آشنایی با ظرفیت های موجود تولیدات صنایع دستی استان و توسعه صادرات آن