برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق ایران و اتریش