ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی در عراق6 تا 9 اسفند ماه 99