برگزاری نمایشگاههای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان، تاجیکستان و روسیه