وبینار”آموزش جامع داوری” مورخ ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه -با حضور اساتید برجسته ایران واتساپ:۰۹۳۷۸۴۷۳۳۲۲ تماس:۰۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵ آموزش اتاق بازرگانی گیلان

وبینار”آموزش جامع داوری” مورخ ۱۳ و ۱۴ شهریور ماه -با حضور اساتید برجسته ایران
واتساپ:۰۹۳۷۸۴۷۳۳۲۲
تماس:۰۱۳۳۳۷۵۰۷۶۵
آموزش اتاق بازرگانی گیلان