در خصوص کد گذاری کالاهای ایرانی که به کشورهای اوراسیا