برگزاری وبینار آموزشی "معرفی کمک هزینه های تحقیق و توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی"