نمایشگاه بازرگانی بغداد مورخ 10 الی 19 آبان 98 در عراق