نشست تجاری ایران و هند با حضور رایزنان بازرگانی سفارت هند