برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در عشق آباد ترکمنستان