نمایشگاه تخصصی مخابرات و الکترونیک در اربیل عراق 23 تا 26 خرداد ماه 98