کارگاه آموزشی ژئوتوریسم کوهپیمایی در زمین منظر گردی با هدف فرهنگ سازی برای توسعه زمین منظر گردی پایدار