دوره آموزشي مديريت پروژه در تشكل هاي اقتصادي “ويژه هئيت مديره تشكل هاي اتاق بازرگاني گيلان"

دوره آموزشي مديريت پروژه در تشكل هاي اقتصادي “ويژه هئيت مديره تشكل هاي اتاق بازرگاني گيلان" مورخ 97/09/07 برگزار گردید.