کاهش نرخ های کارمزد (حق بیمه) صندوق ضمانت برای کشورهای افریقایی