برگزاری نمایشگاه صنعت دام، طیور، شیلات و آبزیان در هرات افغانستان