مراسم روز درختکاری، با همکاری کانون زنان بازرگانان و اداره تعاون روستایی