اتاق بازرگانی گیلان میزبان هیات تجاری ساراتوف به منظور توسعه و گسترش روابط تجاری ایران و روسیه

ﺣﻠﻘﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ/ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس از رﺷﺖ، ﻫﯿﺎت ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﺳﺎراﺗﻮف

 روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ آﻟﮑﺴﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮووﯾﭻ اﺳﺘﺮﻟﻨﯿﮑﻒ ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎراﺗﻮف ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی و آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﯿﻼن، ﺑﺎ رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ و رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری اﯾﻦ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ دﯾﺪار و ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ روﺳﯿﻪ و ﮔﯿﻼن

رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان در اﯾﻦ دﯾﺪار ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﺎن ﺳﺎراﺗﻮف ﯾﮑﯽ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎرت اﯾﺮان ﺑﺎ روﺳﯿﻪ اﺳﺖ، اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: روﺳﯿﻪ و اﯾﺮان دو ﺷﺮﯾﮏ ﺗﺠﺎری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ دو ﮐﺸﻮر ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ در ﺗﺠﺎرت دو ﮐﺸﻮر روز ﺑﻪ روز ﺑﺎ ﯾﮑﺪﮔﺮ رواﺑﻂ ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪ. وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮔﻤﺮﮐﯽ اوراﺳﯿﺎ ﮔﻔﺖ: ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ روﺳﯿﻪ ﺑﺮای ورود اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮔﻤﺮﮐﯽ اوراﺳﯿﺎ ﮐﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی روﺳﯿﻪ، ﺑﻼروس، ﻗﺮﻗﯿﺰﺳﺘﺎن، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن و ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻋﻀﻮ اوراﺳﯿﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻖ رواﺑﻂ اﻗﺘﺼﺎدی دو ﮐﺸﻮر اﺳﺖ و اﯾﺮان از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺰاﯾﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﮔﻤﺮﮐﯽ در ﺗﺠﺎرت ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ، ﺣﻀﻮر ﺧﻮد را در ﺗﺠﺎرت اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. ﻫﺎدی ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ) ای ﺳﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ (ﮐﻪ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ در ﯾﮑﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﺎﺷﯿﻪ درﯾﺎی ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد،) ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد: اﺟﻼس ای ﺳﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻞ رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺮان ﺑﺎ روﺳﯿﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺸﺘﺮک دارﯾﻢ اﯾﻦ اﺟﻼس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﺗﺎ ﺑﺎ راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮐﻨﯿﻢ. رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﮔﯿﻼن ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ را ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺗﺠﺎرت در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ ﯾﺎد ﮐﺮد و اﻓﺰود: اﻋﺘﻘﺎد دارﯾﻢ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﺗﺤﺮﯾﻢﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﺰﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ از آن ﻋﺒﻮر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد. وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺖ اﺧﯿﺮ ﺧﻮد ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ روﺳﯿﻪ ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: اﺧﯿﺮا اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﯾﺮان ﺑﺎ رﺋﯿﺲ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﯿﺮ ﺑﯿﺰﻧﺲ ﺑﺎﻧﮏ روﺳﯿﻪ، ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺜﺒﺘﯽ در اﻧﺘﻘﺎل و ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ ﭘﻮل ﮐﻪ از ﻣﺸﮑﻼت اﺻﻠﯽ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ اﺳﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ. ﺗﯿﺰﻫﻮش ﺗﺎﺑﺎن ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﮔﯿﻼن و ﺳﺎراﺗﻮف دارای وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺠﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ رﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﻤﻪ ﺗﻼش ﻣﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺒﺎدﻻت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ. رﺋﯿﺲ اﺗﺎق ﻣﺸﺘﺮک اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ واردات ﻏﻼت، ذرت و روﻏﻦ و ﺻﺎدرات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ را ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮت ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ ﮔﯿﻼن و ﺳﺎراﺗﻮف داﻧﺴﺖ و ﺧﺎﻃﺮ ﻧﺸﺎن ﮐﺮد: رﻓﺖ وآﻣﺪﻫﺎی ﻫﯿﺎت ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﺠﺎرت ﻣﺎ را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ ﺗﺠﺎر دو ﮐﺸﻮر ﻫﻢ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.

ﺗﻼش ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ اﻧﮑﺎر اﺗﺎق بازرگانیﮔﯿﻼن ﺑﺮای ﮔﺴﺘﺮش ﻫﻤﮑﺎری ﺗﺠﺎری اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ

ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎراﺗﻮف روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ دو ﺷﺮﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ، اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: اﯾﻦ ﺳﻄﺢ از رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﮐﺎی ﺗﺠﺎری ﺑﺨﺼﻮص در اﺳﺘﺎن ﮔﯿﻼن ﻫﻤﮑﺎریﻫﺎی ﺧﻮدﻣﺎن را ﮔﺴﺘﺮش دﻫﯿﻢ. آﻟﮑﺴﯽ وﻻدﯾﻤﯿﺮ ووﯾﭻ اﺳﺘﺮﻟﻨﯿﮑﻒ ﺑﻪ ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :داﻧﻪ ﻫﺎی روﻏﻨﯽ و ﻏﻼت ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺎ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﮔﯿﻼن ﺻﺎدر ﻣﯽ ﺷﻮد و از ﻃﺮﻓﯽ ﮔﯿﻼن ﻫﻢ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﻫﺎی زﯾﺎدی در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ دارد. وی از ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎراﺗﻮف ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آژاﻧﺲ ﻫﺎی ﺗﻮرﯾﺴﺘﯽ ﺧﺒﺮ داد و اﻓﺰود :ﮔﯿﻼن و ﺳﺎراﺗﻮف ﺟﺎذﺑﻪ ﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻓﺮاواﻧﯽ دارﻧﺪ و اﯾﻦ دو اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺮای راه اﻧﺪازی ﺗﻮرﻫﺎی ﮔﺮدﺷﮕﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ و اﺗﺎق ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﺳﺎراﺗﻮف ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای راه اﻧﺪازی اﯾﻦ ﺗﻮرﻫﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﻻزم را اﻋﻼم ﮐﺮده اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎم اﻗﺘﺼﺎدی دوﻟﺘﯽ ﻓﺪرال روﺳﯿﻪ در ﺳﺎراﺗﻮف، اﺳﺘﺎن ﺳﺎراﺗﻮف ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻟﺠﺴﺘﯿﮑﯽ در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻌﺎﻣﻼت و ﺷﺎﻫﺮاه اﻗﺘﺼﺎدی اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺮاﻧﺰﯾﺖ، ﺑﺎر و ﻣﺴﺎﻓﺮ روﺳﯿﻪ ﻗﺮار دارد و از ﺗﻤﺎم زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ ﺟﺎده ای، رﯾﻠﯽ، ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﻣﻌﺎون اﺳﺘﺎﻧﺪار ﺳﺎراﺗﻮف ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ و رودﺧﺎﻧﻪ ای وﻟﮕﺎ در درﯾﺎی ﺧﺰر ﮐﻪ ﺑﻨﺪر ﺳﺎراﺗﻮف و روﺳﺘﻮف را ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ آزاد اﻧﺰﻟﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﮔﻔﺖ: اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دو ﮐﺸﻮر ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اﻏﻨﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﻮد، روزﺑﻪ روز ﭘﻨﺠﺮه ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﺗﺠﺎرت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺎز ﮐﻨﻨﺪ. آﻧﺪری وادوف ﺳﺮﮐﻨﺴﻮل ﺟﺪﯾﺪ روﺳﯿﻪ در رﺷﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖ اﻇﻬﺎر ﮐﺮد: ﮔﯿﻼن ﯾﮑﯽ از اﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ در ﻋﺮﺻﻪ ﺗﺠﺎرت و ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ و روﺳﯿﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﯿﻼن ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ. ﺳﯿﺪ ﺟﻠﯿﻞ ﺟﻼﻟﯽ ﻓﺮ ﻣﺸﺎور اﻗﺘﺼﺎدی اﺗﺎق اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ رواﺑﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺑﺴﺘﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎدﻻت ﺗﺠﺎری اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺎاﻗﺘﺪار در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮده و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺤﺮﯾﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان و روﺳﯿﻪ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزﯾﻦ ﺗﺤﻮل در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺣﺘﯽ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﯿﺎن دو ﮐﺸﻮر اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.