برگزاری دوره ترمیک زبان انگلیسی تجاری و بازرگانی_17 مهرماه