کارگاه آموزشی رایگان "اینکوترمز و مقررات آن

برگزاری کارگاه آموزشی رایگان "اینکوترمز و مقررات آن"_روز پنجشنبه مورخ 96/06/23 در محل اتاق بازرگانی رشت_ظرفیت محدود

 

دریافت سرفصل دوره  --- دریافت رزومه مدرس